Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bema Shopping B.V.,Postbus 8074, 5901 AB Venlo.

Uitgebreide algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid


1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door BEMA-shopping B.V., handelend onder de naam Voordelige-carnavalskleding.nl Trading, hierna te noemen Voordelige-carnavalskleding.nl, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn
gekomen via de online webshop van Voordelige-carnavalskleding.nl tussen Voordelige-carnavalskleding.nl en wederpartij.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door Voordelige-carnavalskleding.nl gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor
zover Voordelige-carnavalskleding.nl deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt
bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Voordelige-carnavalskleding.nl met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf.


2. Aanbod en aanvaarding


2.1 Alle aanbiedingen door of namens Voordelige-carnavalskleding.nl op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad
strekt.

2.2 Voordelige-carnavalskleding.nl is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Voordelige-carnavalskleding.nl heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.

2.3 Voordelige-carnavalskleding.nl is niet gehouden tot levering indien door een fout op de site of door een technische mankement de prijsstelling en of BTW-vermelding niet in redelijkheid in overeenstemming is met de waarde van het aangeboden product.

2.4 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten,
afwijkt van het aanbod van Voordelige-carnavalskleding.nl, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.

2.5 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Voordelige-carnavalskleding.nl te zijn aanvaard indien en zodra Voordelige-carnavalskleding.nl dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.6 Aanbiedingen en/of offertes van Voordelige-carnavalskleding.nl gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.

2.7 Wederpartij heeft een aanbod van Voordelige-carnavalskleding.nl aanvaard indien hij op de website van Voordelige-carnavalskleding.nl zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.

2.8 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Voordelige-carnavalskleding.nl een orderbevestiging, voorzien van een factuur.


3. Prijs


3.1 Voordelige-carnavalskleding.nl hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.

3.2 Voordelige-carnavalskleding.nl is gerechtigd om niet tot levering over te gaan bij foute prijsstelling op de site.


4. Betaling


4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de site.

4.2 Onverminderd overigens aan Voordelige-carnavalskleding.nl toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Voordelige-carnavalskleding.nl, van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.3 Voordelige-carnavalskleding.nl is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij.
De kosten worden berekend conform de "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II. Het
minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00.


5. Levering, Risico


5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na
volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag via de betaalmethoden op de site.

5.2 Voordelige-carnavalskleding.nl bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.

5.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.

5.4 Vanaf het moment dat Voordelige-carnavalskleding.nl goederen aanbiedt bij haar vervoerder  ( PostNL of DHL), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a.
beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij commerciële klanten bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging op het afleveradres.

5.5 Voordelige-carnavalskleding.nl is niet aansprakelijk voor schade die is/kan ontstaan als gevolg van vertraagde levering door de vervoerder.


6. Controle en klachten


6.1 Koper dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen
binnen 48 uren nadat koper eventuele onvolkomenheden, gebreken of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, dit schriftelijk kenbaar te maken via het ticketsysteem op onze site. Een nauwkeurige omschrijving van de klacht(en) is daarbij noodzakelijk.

6.2 Klachten kunnen ook worden ingediend per  e-mail :  [email protected]

6.3 Goederen, waarover wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt,
vlek- en rookvrij  en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op
eerste verzoek van Voordelige-carnavalskleding.nl voor nader onderzoek aan Voordelige-carnavalskleding.nl of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Voordelige-carnavalskleding.nl op kosten van de wederpartij. Na onderzoek van de klacht wordt bepaald of stornering van de verzendkosten en schade vergoed kan worden.


7. Ruilenof geld terug


7.1 In geval van consumentenkoop, heeft wederpartij gedurende dertig dagen na de ontvangst van het goed het recht de goederen te retourneren of ter ruiling terug te zenden. Als ontvangstdatum geldt het moment van aflevering door de pakketdienst, waarbij de bijgeleverde Track&Trace gegevens als bewijslast gelden.

7.2 Bij ruilen of retourneren van de goederen dienen deze , onbeschadigd, ongebruikt, vlek- en rookvrij en vrij van onaangename geuren, in originele verpakking en voorzien van alle labels te zijn.

7.3 Het garantielabel (warranty-tag) dient met de originele bevestiging, bevestigd te zijn aan het kledingstuk. Goederen zonder of met verwijderde warranty-tag worden niet geruild nog teruggenomen. De warranty-tag geldt als bewijsvoering dat het kledingstuk niet door wederpartij is gebruikt.

7.4 Goederen die worden teruggestuurd of geruild, dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Goederen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd worden niet in behandeling genomen.

7.5 Goederen kunnen worden geretourneerd aan:

Bema Shopping B.V.
Postbus 8074
5901 AB Venlo

De goederen dienen uiterlijk op de 30e dag na ontvangst als omschreven in artikel 7.1 in bezit van Bema Shopping B.V. te zijn.


7.7 Voordelige-carnavalskleding.nl zal mits wordt voldaan aan het in artikel 7.1 en 7.2 gestelde, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen na de terugzending zorg dragen voor ruiling van in prijs vergelijkbare goederen naar wens van de koper of naar wens van de klant overgaan tot terug betaling van het orderbedrag of een deel daarvan.

7.8 Het passen van de kleding is toegestaan.

7.8 Conform EU-richtijn voor kopen op afstand is geen ruiling mogelijk voor maatwerkbestellingen, en producten die specifiek op specificatie van de koper door Voordelige-carnavalskleding.nl moeten worden gemaakt of besteld.

7.9 Het retourneren van >4 (gelijke) kostuums kan alleen als dit vooraf besproken is. Indien u voor een groep besteld is het raadzaam er eerst van iedere maat een te bestellen.

8. Aansprakelijkheid Voordelige-carnavalskleding.nl


8.1 Voordelige-carnavalskleding.nl is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan welke wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Voordelige-carnavalskleding.nl sprake is van opzet of grove schuld. In het bijzonder is Voordelige-carnavalskleding.nl niet aansprakelijk voor gezondheidsschade.

8.2 Voordelige-carnavalskleding.nl is niet aansprakelijk voor gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade en/of winstderving.

8.3 De aansprakelijkheid van Voordelige-carnavalskleding.nl is in alle omstandigheden in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsassuradeur in het gegeven geval uitkeert.

8.4 Indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto-factuurwaarde van de
betreffende levering, met een maximum van € 5.000, -

8.5 Wederpartij zal Voordelige-carnavalskleding.nl vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op Voordelige-carnavalskleding.nl af.


9. Gedeeltelijke nietigheid, Afstand


9.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter
vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd
in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan,
niet vernietigbaar/nietig is.

9.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Voordelige-carnavalskleding.nl, brengt dit niet mee dat Voordelige-carnavalskleding.nl afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.10. Verklaring gemachtigd te zijn tot het aangaan van een koopovereenkomst

Met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden verklaart koper 18 jaar of ouder te zijn en daarmee bevoegd is om een wettelijk gerechtigde koopovereenkomst aan te gaan. Daar waar koper jonger is dan 18 jaren verklaart koper toestemming te hebben van zijn of haar ouders, voogd of wettelijke vertegenwoordiger tot het aangaan van de koopovereenkomst.


11. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

11.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Voordelige-carnavalskleding.nl en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te Roermond is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.